رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مریم ذکری

سرپرست فرهنگی دانشجویی, دانشیار, گروه کنترل
هیات علمی
 • 98-31-33915397
احمدرضا تابش
دوره ریاست 98-تاکنون
گروه قدرت, دانشیار, رئیس دانشکده
هیات علمی
 • 98-31-33915447
شماره اتاق : 305
محمدرضا احمدزاده

مسئول معاونت آموزشی, دانشیار, گروه مخابرات
هیات علمی
 • 98-31-33915370
شماره اتاق : 322
فرید شیخ الاسلام

گروه کنترل, مسئول معاونت پژوهشی, استاد
هیات علمی
 • 98-31-33915406
شماره اتاق : 328
غلامرضا یوسفی

دانشیار, سرپرست تحصیلات تکمیلی, گروه قدرت
هیات علمی
 • 98-31-33915467
شماره اتاق : 307
محمد ابراهیمی

گروه قدرت, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۸۸
اکبر ابراهیمی

گروه قدرت, دانشیار
 • 98-31-33915437
محمدرضا احمدزاده

مسئول معاونت آموزشی, دانشیار, گروه مخابرات
 • 98-31-33915370
شماره اتاق : 322
سید امیر رضا احمدی مهر

گروه الکترونیک, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۷۲
شماره اتاق : 409
امیر اخوان

گروه مخابرات, گروه مهندسی پزشکی, استادیار
 • 98-31-33919059
شماره اتاق : 321
احسان ادیب

گروه الکترونیک, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۶۵
محمدجواد امیدی
دوره ریاست 90-87
گروه مخابرات, دانشیار
 • 98-31-33915377
شماره اتاق : 5
رسول امیرفتاحی

گروه مخابرات, دانشیار
 • 98-31-33915382
شماره اتاق : 2
ایمان ایزدی

گروه کنترل, مدیر گروه, دانشیار
 • 98-31-33919047
شماره اتاق : 421
احمد بخت افروز

گروه مخابرات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۶۴
شماره اتاق : 405
علیرضا بصیری

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • 98-31-33915820
شماره اتاق : 417
محمدرضا تابان

گروه مخابرات, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۷۵
شماره اتاق : 324
احمدرضا تابش
دوره ریاست 98-تاکنون
گروه قدرت, دانشیار, رئیس دانشکده
 • 98-31-33915447
شماره اتاق : 305
مسعود حاجیان

گروه قدرت, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۶۰
شماره اتاق : 311
سمانه حسینی

گروه معماری هوش و رباتیک, استادیار
 • 98-31-33919042
محمدرضا حیدرپور

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • 98-31-33915359
شماره اتاق : 414
محمدعلی خسروی فرد

گروه مخابرات, دانشیار
 • 98-31-33915362
شماره اتاق : 11
امیر خورسندی

گروه معماری هوش و رباتیک, استادیار
 • 33915471 -31- 98
شماره اتاق : 500
محمد دخیل علیان

گروه مخابرات, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۴۵
شماره اتاق : 323
رسول دهقانی

گروه الکترونیک, دانشیار
 • 98-31-33915375
شماره اتاق : 7
علی محمد دوست حسینی

دانشیار, گروه مخابرات
 • 98-31-33915379
شماره اتاق : 3
سید جلال ذهبی

گروه مخابرات, گروه مهندسی پزشکی, استادیار
 • 98-31-33915383
شماره اتاق : 422
مریم ذکری

سرپرست فرهنگی دانشجویی, دانشیار, گروه کنترل
 • 98-31-33915397
نسرین رضایی

گروه الکترونیک, استادیار
 • 98-31-33919061
شماره اتاق : 314
احسان روحانی

گروه مخابرات, گروه مهندسی پزشکی, استادیار
 • 98-31-33915374
زینب زالی

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۱۴۶۶
شماره اتاق : 415
ابوالقاسم زیدآبادی نژاد
دوره ریاست 92-90
گروه مخابرات, دانشیار
 • 98-31-33915376
شماره اتاق : 8
حسین سعیدی
دوره ریاست 98-92
استاد, گروه مخابرات
 • 98-31-33915372
مرتضی سقاییان نژاد

گروه قدرت, استاد
 • 98-31-33915385
شماره اتاق : 308
شادرخ سماوی

گروه معماری هوش و رباتیک, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۲۲
شماره اتاق : 320
سید مسعود سیدی
دوره ریاست 83-80
گروه الکترونیک, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۱۷
شماره اتاق : 319
فرزانه شایق

گروه مخابرات, گروه مهندسی پزشکی, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۱۴۷۶
شماره اتاق : 406
فرید شیخ الاسلام

گروه کنترل, مسئول معاونت پژوهشی, استاد
 • 98-31-33915406
شماره اتاق : 328
سعید صدری

گروه مخابرات, استاد
 • 98-31-33915416
شماره اتاق : 9
مهران صفایانی
مدیر گروه نرم افزار
گروه معماری هوش و رباتیک, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۶۳
شماره اتاق : 325
فروغ السادات طباطبا

گروه مخابرات, استادیار
 • 98-31-33915387
شماره اتاق : 345
جواد عسگری

گروه کنترل, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۴۰
شماره اتاق : 321
مسعود عمومی

گروه مخابرات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۲۴۵۱
شماره اتاق : 12
وحید غفاری نیا

گروه الکترونیک, استادیار
 • 98-31-33915467
شماره اتاق : 327
اصغر غلامی

گروه الکترونیک, دانشیار, مدیر گروه
 • 98-31-33912451
شماره اتاق : 3
محمدصادق فاضل

گروه مخابرات, استادیار
 • 98-31-33915361
شماره اتاق : 423
علی فانیان

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • 98-31-33915392
شماره اتاق : 308
حسین فرزانه فرد

گروه ها, گروه الکترونیک, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۰۳
شماره اتاق : 10
حسین فلسفین

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۶۸
شماره اتاق : 323
ذاکرحسین فیروزه

گروه مخابرات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۷۰
شماره اتاق : 342
ناصر قدیری مدرس

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, دانشیار
 • 98-31-33919058
شماره اتاق : 322
جعفر قیصری

گروه کنترل, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۹۸
شماره اتاق : 329
محمدامین لطیفی

گروه قدرت, مدیر گروه, دانشیار
 • 98-31-33915356
شماره اتاق : 304
زینب مالکی

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • 98-31-33919057
شماره اتاق : 306
محسن مجیری

گروه کنترل, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۹۶
شماره اتاق : 326
الهام محمودزاده

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • 98-31-33919064
شماره اتاق : 310
محسن مداح علی

گروه مخابرات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۴۳
سید محمود مدرس هاشمی
دوره ریاست 87-83
گروه مخابرات, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۷۸
شماره اتاق : 4
مهدی معلم

گروه قدرت, استاد
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۸۱
شماره اتاق : 303
محمدحسین منشئی

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, دانشیار, مدیر گروه
 • 98-31-33919067
شماره اتاق : 305
مهدی مهدوی

گروه مخابرات, دانشیار
 • 98-31-33915384
شماره اتاق : 1
مریم موزرانی

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • 98-31-33915468
شماره اتاق : 404
نغمه سادات مویدیان

گروه مخابرات, استادیار
 • 98-31-33915387
شماره اتاق : 6
عبدارضا میرزایی

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۶۵
مجید نبی

گروه معماری هوش و رباتیک, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۵۰
شماره اتاق : 302
حامد نریمانی

گروه مخابرات, استادیار, مدیر گروه
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۷۲
شماره اتاق : 407
بهزاد نظری

گروه مخابرات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۶۹
شماره اتاق : 4
محمدمهدی نقش

گروه مخابرات, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۵۸
شماره اتاق : 416
مسعودرضا هاشمی

دانشیار, گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات
 • 98-31-33912450
شماره اتاق : 304
محمد اسماعیل همدانی گلشن

گروه قدرت, استاد
 • 98-31-33915386
شماره اتاق : 310
فرامرز هندسی

گروه مخابرات, دانشیار
 • 98-31-33915380
شماره اتاق : 2
مازیار پالهنگ

گروه معماری هوش و رباتیک, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۲۶
شماره اتاق : 327
حمیدرضا کارشناس

گروه قدرت, دانشیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۲۴
شماره اتاق : 313
نادر کریمی

گروه معماری هوش و رباتیک, مدیر گروه, دانشیار
 • 98-31-33915025
شماره اتاق : 311
مرضیه کمالی

گروه کنترل, استادیار
 • 98-31-33915484
محمدصادق گلسرخی

گروه قدرت, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۴۹
شماره اتاق : 306
احسان یزدیان

گروه مخابرات, استادیار
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۱۸
شماره اتاق : 343
غلامرضا یوسفی

دانشیار, سرپرست تحصیلات تکمیلی, گروه قدرت
 • 98-31-33915467
شماره اتاق : 307
لیلا امینی فرد

کارشناس آموزشی
 • 98-3133915368
مهنوش تاجمیر ریاحی

کارشناس آزمایشگاه, گروه الکترونیک
 • 98-313-3915401
حسین خرمی کیا

کارشناس آزمایشگاه, گروه قدرت
 • 98-31-33915402
رویا دهقانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 98-3133915355
سعید رئوفی

کارشناس پژوهشی
 • 03133915353
رسول رفیعیان

کارشناس آزمایشگاه, گروه قدرت
 • 98-313-3915402
محبوبه روستایی

کارشناس آزمایشگاه, گروه معماری هوش و رباتیک
 • 98-31-33919071
خدیجه شاه محمدی

منشی دانشکده
 • 98-31-33912450
سکینه شیرازی

کارشناس آزمایشگاه, گروه الکترونیک
 • 98-313-3915442
فریبرز صادق زاده

کارشناس آموزشی و دانشجویی
 • 98-3133915367
سمانه صادقی

کارشناس آموزشی
 • 98-3133915368
مریم غفوریان

گروه کنترل, کارشناس آزمایشگاه
 • 98-31-33911475
فدرا قاسمی

کارشناس فناوری اطلاعات
 • 98-313-3915389
زهره مجیری

کارشناس فناوری اطلاعات
 • 98-313-3915400
مصطفی محلوجی

کارشناس امور مالی و اداری
 • 98-31-33915366
محبوبه مساح

گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, کارشناس آزمایشگاه
 • 98-31-33915409
رویا مظاهری
مسئول کتابخانه
کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 98-3133915474
بهناز ملکیان

کارشناس پژوهشی
 • 98-3133915354
نسرین نادری

گروه کنترل, کارشناس آزمایشگاه
 • 98-31-33915485
زهرا نادعلیان

کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 98-3133911471
منیره نکویی

مسئول دفتر دانشکده
 • 98-31-33912450
فرزانه نکویی

کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 98-3133915488
رضا کریم زاده

کارشناس آزمایشگاه, گروه مخابرات
 • 98-313-3915429
محمدرضا آشوری
هیات علمی؛ مخابرات
بازنشسته
فاطمه آقایی
هیات علمی، نرم افزار و فناوری اطلاعات
حسن تفضلی
هیات علمی، نرم افزار و فناوری اطلاعات
بازنشسته
سعید حسین نیا
هیات علمی، کنترل
بازنشسته
محمد داورپناه جزی
هیات علمی، نرم افزار و فناوری اطلاعات
یدالله ذاکری
هیات علمی، کنترل
بازنشسته
 • 98-313-3915421
رضا ربیعی
هیات علمی، الکترونیک
بازنشسته
جعفر سلطانی
هیات علمی، قدرت
علی شریفی پور
هیات علمی، نرم افزار و فناوری اطلاعات
بازنشسته
محسن صدیق مشکنانی
هیات علمی، کنترل
سعید مستشاری
هیات علمی، کنترل
بازنشسته
محمدعلی منتظری
دوره ریاست 80-75
بازنشسته, گروه معماری هوش و رباتیک
حسین نیلی
کارمند
بازنشسته
جواد پورآباده
هیات علمی، قدرت
بازنشسته
جواد کاظمی
هیات علمی، کنترل
بازنشسته
محمدجواد امیدی
دوره ریاست 90-87
گروه مخابرات, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33915377
شماره اتاق : 5
ابوالقاسم زیدآبادی نژاد
دوره ریاست 92-90
گروه مخابرات, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33915376
شماره اتاق : 8
حسین سعیدی
دوره ریاست 98-92
استاد, گروه مخابرات
هیات علمی
 • 98-31-33915372
احمدرضا تابش
دوره ریاست 98-تاکنون
گروه قدرت, دانشیار, رئیس دانشکده
هیات علمی
 • 98-31-33915447
شماره اتاق : 305
محمدعلی منتظری
دوره ریاست 80-75
بازنشسته, گروه معماری هوش و رباتیک
سید مسعود سیدی
دوره ریاست 83-80
گروه الکترونیک, استاد
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۱۷
شماره اتاق : 319
سید محمود مدرس هاشمی
دوره ریاست 87-83
گروه مخابرات, استاد
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۷۸
شماره اتاق : 4
مرحوم مهندس بهروز آسفی
هیات علمی، معماری، هوش و رباتیک و نرم افزار و فناوری اطلاعات
اساتید فقید
مرحوم دکتر مهدی برنجکوب
هیات علمی، مخابرات
اساتید فقید
مرحوم دکتر حسین حسن زهرائی
هیات علمی، قدرت
اساتید فقید
مرحوم پروفسور ولی الله طحانی
هیات علمی، کنترل
اساتید فقید
مرحوم دکتر سعید فیض
هیات علمی، مخابرات
اساتید فقید

تحت نظارت وف ایرانی