Jump to Navigation

آخرین مهلت مصاحبه گروه کامپیوتر

به نام خدا

آخرین فرصت انجام مصاحبه ورودی دکترای 1396 برای ثبت نام کنندگان واجد شرایط رشته های مهندسی کامپیوتر تنها روز دوشنبه 22/3/96 می باشد.

از داوطلبین رشته های کامپیوتر استدعا می شود پس از این تاریخ از ثبت نام مصاحبه در سیستم گلستان خودداری نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوترNews | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف