Jump to Navigation

حافظه های RAM برای ذخیره سلول های زنده

دکتر روزبه عابدینی نسب

روزبه عابدینی نسب  دانش آموخته دوره دکترای مکانیک و مواد دانشگاه دوک آمریکا و پژوهشگر مرکز مهندسی بایومولکولی و مهندسی بافت این دانشگاه می باشد. دستاوردهای تحقیقاتی وی در زمینه کنترل دیجیتال ذرات و سلول ها در ژورنال های معتبر نیچر کامیونیکشنز و ادونسدمتریالز به چاپ رسیده است. ایشان دارای سه ثبت اختراع بین المللی در زمینه تحقیقاتی مهندسی پزشکی و زمینه های بین رشته ای الکترونیک، مکانیک و مهندسی مواد می باشند.

حافظه های RAM برای ذخیره سلول های زنده
مسئول برگزاری: اصغر غلامی
محل: سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپیوتر / تاریخ: 1396-02-19 / زمان: 1:30 بعدازظهر

امروزه مدارھای الکترونیکی نقش مھمی در زندگی ما بازی می کنند. این مدارها در رایانه ها، تبلتھا، گوشیھای تلفن ھمراه، سیستمھای صوتی و تصویری و سایر تجهیزات الکترونیکی وجود دارند. ذرات متحرک در مدارھای الکترونیکی، ھمانطور کھ از اسم آنھا مشخص است، الکترونھا ھستند. اما آیا می توان مداری طراحی کرد که در آن، به جای الکترونھا، ذرات دیگری مانند سلولھای زنده حرکت کنند؟ چنین سیستمی کاربردھای مھمی در علم بایولوژی خواھد داشت کھ یکی از موضوعات مھم روز در این علم تحقیق بر روی یافتن روشھای درمانی بیماریھایی مانند سرطان و ایدز است. تعداد نادری از این سلولھا، در مواقعی خاص، رفتاری خاص از خود نشان می دھند. برای مشاھده این رفتارھا، نیاز به مطالعه تعداد زیادی از سلولھای انفرادی در مدت زمان طولانی است. این عمل توسط آرایه ھای سلولی انجام می شود و به این کار مطالعه تک سلولی گفته می شود. اما سیستمھای موجود دارای کاستیھایی از قبیل تعداد محدود سلولھای مورد مطالعه، عدم کنترل اتوماتیک پروسه و عدم کنترل دقیق بر روی حرکت سلولھا می باشند.

ما، در راستای این ھدف و جهت پاسخ به نیازھای موجود، مدارھای مغناطیسی را طراحی کرده ایم که، به مانند معادل الکترونیکی خود، دارای المانھای مداری شامل مقاومت، خازن، دیود و ترانزیستور می باشند. ھمچنین با ترکیب این المانھا یک حافظه RAM  طراحی کرده ایم که در آن به جای الکترون ذرات بایولوژیکی و سلولھای زنده ذخیره می شوند.  مشابه آنچه در سیستمھای رایانه ای اتفاق می افتد، در این حافظه ابتدا اطلاعات (در اینجا سلولھا) نوشته می شوند و سپس در زمان لازم این اطلاعات (ژنھا و سیگنالھای پروتیینی سلولھا) خوانده می شوند.

نحوه ساخت این حافظه ها نیز مشابه حافظه ھای رایانه ای است. لایه ھای مواد مختلف با استفاده از تکنیکھایی شامل لیتوگرافی، لیفت  آف و لایه نشانی بر روی بستر سیلیکونی ایجاد می شوند. این لایه ھا شامل مواد مغناطیسی می باشند که در اثر اعمال میدان مغناطیسی خارجی تحریک شده و نیروی لازم برای حرکت سلولھا را فراھم می سازند. لایه دیگر گیت ترانزیستورھا را می سازد که سیگنالھای کنترلی خواندن و نوشتن حافظه به آن اعمال می شوند. این سیگنالھا از طریق رایانه به تراشه مورد نظر وارد می شوند و نرم افزار رایانه ای نوشته شده کل این پروسه را به صورت اتوماتیک کنترل می کند.Seminars | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی