رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین زمان مصاحبه داوطلبان دوره دکتری مهندسی برق- مخابرات(سیستم و میدان) بهار 98

بدین وسیله به اطلاع می رساند 

روز شنبه اول  تیر ماه98

به عنوان تنها فرصت باقیمانده جهت مصاحبه ی داوطلبان مصاحبه در

رشته مهندسی برق-مخابرات(سیستم) ساعت 8:30 صبح

ودررشته مهندسی برق- مخابرات(میدان) ساعت 11 صبح می باشد

تحت نظارت وف بومی