رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین زمان مصاحبه داوطلبان دوره دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار98

بدین وسیله به اطلاع می رساند 

روز شنبه پانزدهم  تیر ماه98

به عنوان تنها فرصت باقیمانده جهت مصاحبه ی داوطلبان مصاحبه در

رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ساعت 9صبح

 می باشد.

تحت نظارت وف بومی