رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای مصاحبه دکترا 1400

راهنمای مصاحبه دکترا 1400

 

نام گروه

 

 

الکترونیک

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

https://meet.iut.ac.ir/b/ehq-yq6-7ti-si9

https://meet.iut.ac.ir/b/jr6-ldi-ktf-www

 

قدرت

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

 

کنترل

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

https://meet.iut.ac.ir/b/yje-r2b-hku-kr6

https://meet.iut.ac.ir/b/3ew-g52-8jw-dxy

مخابرات سیستم

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

   https://meet.iut.ac.ir/b/3a2-v4r-tho-nbn

 https://meet.iut.ac.ir/b/r34-ntu-w8o-cyn

مخابرات میدان

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

    https://meet.iut.ac.ir/b/6fq-vyu-ne5-fzr

  https://meet.iut.ac.ir/b/kuq-tvj-hie-oqd

 

نام گروه

 

 

نرم افزار و فناوری اطلاعات

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

https://meet.iut.ac.ir/b/z72-tmv-g2c-zrk

https://meet.iut.ac.ir/b/3a9-3v9-c0m-ono

معماری سیستم‌های کامپیوتری

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

https://meet.iut.ac.ir/b/29a-2hj-o6p-rde

https://meet.iut.ac.ir/b/jzr-yvx-sen-fvb

هوش مصنوعی و رباتیک

اتاق انتظار meet

اتاق مصاحبه meet

https://meet.iut.ac.ir/b/4rz-cxm-zjf-fed

https://meet.iut.ac.ir/b/jde-t3q-hag-qsh

تحت نظارت وف بومی