رفتن به محتوای اصلی
x

لیست استادان دارای ظرفیت در آزمون دكتري 1400

 

ليست اساتيدي که در آزمون ورودي ترم جديد ظرفيت پذيرش دارند:

 

جدول 1:  مجموعه استادان راهنمای دانشجویان دکترا ورودی 1400 در گرایش­های مختلف  (گروه‌های برق)

گرايش

 

مجموعه استادان راهنما  

آدرس صفحه شخصی اساتید

مهندسي برق - الکترونیک

 

دکتر ادیب

https://adib.iut.ac.ir/

دکتر رضائی

http://nrezaei.iut.ac.ir/

دکتر غلامی

https://gholami.iut.ac.ir/

دکتر غفاری نیا

https://ghafarinia.iut.ac.ir/

دکتر فرزانه ­فرد

https://farzanehfard.iut.ac.ir/

مهندسي برق - قدرت

 

دکترسقائیان­ نژاد

http://saghaian.iut.ac.ir/

دکتر لطیفی

https://latify.iut.ac.ir/

دکتر همدانی گلشن

https://hamedani-golshan.iut.ac.ir/

دکتر یوسفی

http://yousefi.iut.ac.ir/

مهندسي برق - کنترل

 

دکتر ايزدي

https://izadi.iut.ac.ir/

دکتر ذکری

http://zekri.iut.ac.ir/

دکتر شیخ الاسلام

http://sheikholeslam.iut.ac.ir/

دکتر عسگري مارناني

https://j-askari.iut.ac.ir/

دکتر کمالی

http://kamali.iut.ac.ir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسي برق مخابرات(سیستم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر احمدزاده  

http://ahmadzadeh.iut.ac.ir/

دکتر امیدی

https://omidi.iut.ac.ir/

دکتر امير فتاحي

https://amirfattahi.iut.ac.ir/

دکتر طباطبا

https://tabataba.iut.ac.ir/

دکتر فاضل

http://fazel.iut.ac.ir/

دکتر مدرس هاشمی

https://modarres.iut.ac.ir/

دکتر مهدوی

https://mahdavi.iut.ac.ir/

دکتر نريماني

https://narimani.iut.ac.ir/

دکتر نظري

https://nazari.iut.ac.ir/

مهندسي برق - مخابرات (ميدان)

 

دکتر بخت ­افروز

https://bakhtafrouz.iut.ac.ir/

دکتر عمومی

https://omoomi.iut.ac.ir/

دکتر فیروزه

https://zhfirouzeh.iut.ac.ir/

دکتر مداح ­علي

https://maddahali.iut.ac.ir/

 

 

 

 

 

جدول 2:  مجموعه استادان راهنمای دانشجویان دکترا ورودی 1400 در گرایش­های مختلف (گروه‌های کامپیوتر)

 

گرايش

 

مجموعه استادان راهنما

آدرس صفحه شخصی اساتید

مهندسي کامپیوتر

 معماری سیستم‌های کامپیوتری

 

 

 دکتر نبی

-

مهندسي کامپیوتر

 هوش مصنوعی

 

دکتر پالهنگ

https://palhang.iut.ac.ir/

دکتر خسروی فرد

https://khosravifard.iut.ac.ir/

دکتر منشئی

https://manshaei.iut.ac.ir/

دکتر میرزائی

https://mirzaei.iut.ac.ir/

مهندسي کامپیوتر

 نرم افزار

 

دکترقدیری مدرس

https://nghadiri.iut.ac.ir/

دکتر مالکی

https://zmaleki.iut.ac.ir/

دکتر محمودزاده

https://mahmoudzadeh.iut.ac.ir/

دکتر هاشمی

https://hashemi.iut.ac.ir/

تحت نظارت وف بومی