رفتن به محتوای اصلی
x

لیست جلسات دفاع دکترا

برای دریافت اطلاعیه دفاع آقای پدرام شهریاری نسب اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اطلاعیه دفاع آقای حسین واعظی اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اطلاعیه دفاع خانم منیره محبی مقدم اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اطلاعیه دفاع آقای علی انشائی اینجا را کلیک کنید

 

تحت نظارت وف بومی