Jump to Navigation

آز پایگاه داده ها

پایگاه داده‌ها (دادگان یا بانک اطّلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطّلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. پایگاه‌های داده‌ها معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. آنچه ذخیره‌سازی داده‌ها در پایگاه‌های داده‌ها را مؤثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است.

در آزمایشگاه پایگاه داده، دانشجویان مهارت های کار عملی با دیتابیس را کسب کرده و توانای رویارویی با مشکلات جدید و حل آنها را کسب خواهند کرد. کسب توانایی حل چالش ها، در مسائل مرتبط با دیتابیس از مهمترین اهداف آموزشی این آزمایشگاه می باشد.

بال جنوب غربیطبقه دوم، اتاق شماره 205


Lab | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی