Jump to Navigation

آخرین زمان مصاحبه داوطلبان دوره دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار98

بدین وسیله به اطلاع می رساند 

روز شنبه پانزدهم  تیر ماه98

به عنوان تنها فرصت باقیمانده جهت مصاحبه ی داوطلبان مصاحبه در

رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ساعت 9صبح

 می باشد

 News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی