Jump to Navigation

برنامه ادامه امتحانات میانترم 1-98 (پس از تعطیلی دانشگاه همراه با مکان)

با توجه به آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه از روز شنبه مورخ 1398/09/02، بدینوسیله برنامه ادامه امتحانات میانترم  از روز یکشنبه مورخ 1398/09/03در فایل پیوست اعلام میگردد.News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی