رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین زمان مصاحبه داوطلبان دوره دکتری مهندسی برق- کنترل روز دوشنبه 3 تیرماه 98

بدین وسیله به اطلاع می رساند 

روز دوشنبه سوم  تیر ماه98

به عنوان تنها فرصت باقیمانده جهت مصاحبه ی داوطلبان مصاحبه در

رشته مهندسی برق-کنترل ساعت 8:30 صبح

 می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی