رفتن به محتوای اصلی
x

اخذ تعهد کتبی از پدیدآورندگان پارسا هنگام تکمیل پروپوزال و تکمیل فرم اعلام قابلیت‌های فناورانه در رساله‌ها و پایان نامه‌ها

با توجه به پيشنهادهاي مدير محترم نوآوري و تجاري سازي فناوري و رئيس محترم اداره انتقال فناوري ( TTO در رابطه با ضوابط و مقررات مشخص كننده مالكيت مادي و معنوي پايان نامه ها و رساله هاي دكترا و همچنين بكارگيري قابليت‌هاي فناورانه آنها در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 4 / 7 / 1397 مطرح و موارد زير پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد:

الف  اصلاح صفحه مربوط به مالكيت فكري كه در پايان نامه / رساله قرار مي گيرد (مطابق پيوست).

ب  اخذ تعهد كتبي از پديد آورندگان پايان نامه / رساله هنگام تكميل پروپوزال كه به پروپوزال الصاق خواهد شد ( مطابق پيوست).

ج- تكميل فرم اعلام قابليتهاي فناورانه پايان‌نامه / رساله توسط دانشجو و استاد راهنما ( مطابق پيوست ) كه در مرحله اعلام آمادگي براي دفاع اجبارا بايد تكميل گردد.

فرم بند ج بايد در اختيار مديريت نوآوري و تجاري‌سازي فناوري قرار گرفته تا پس از بررسي، پيگيري و اقدام لازم روي آنها انجام گيرد. همچنين مقرر شد امكان تكميل و دسترسي به فرم مذكور از طريق سيستم گلستان بررسي شده و در صورت امكان عملياتي گردد.

تحت نظارت وف ایرانی