رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء مرتبه

احتراما، ارتقاء مرتبه آقای دکتر کریمی را از استادیاری به دانشیاری صمیمانه خدمت این استاد گرانقدر تبریک عرض می نماییم.

تحت نظارت وف ایرانی