رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص ادامه روند آموزشی دانشگاه در نیمسال 2-98

مقدمه

با توجه به شيوع گسترده بيماري ويروسي كرونا در كشور و ضرورت توجه ويژه به سلامت دانشجويان ، كليه فعاليت ‌ هاي مستلزم حضور دانشجويان در دانشگاه از جمله كلاس ‌ هاي درسي حضوري ، از دومين روز هفته سوم نيمسال 2-98 به حالت تعليق درآمد و متعاقبا ” ضرورت تشكيل كلاس ‌ هاي غي ر حضوري جهت امكان تكميل اين نيمسال (انشالله همراه با كلاسهاي حضوري در ادامه نيمسال ) جدي گرديد . با توجه به مجموعه اتفاقات اخير و به ويژه عدم امكان حض ور دانشجويان در دانشگاه طي هفته‌ هاي اخير و ضرورت تداوم نيمسال تحصيلي با اتكاي قابل توجه به آموزش غير حضوري با شرايط و ويژگي ‌ ها ي خاص و متفاوت نسبت به روش مرسوم (آموزش حضوري)، ضرورت تدوين مجموعه مقررات خاص اين نيمسال اجتناب‌ناپذير گرديد. در تدوين اين مقررات كه در ذيل به اطلاع دانشجويان محترم ميرسد، اصول كلي نامه شماره 863/2 مورخ ۹۹/۱/۱۱ معاون محترم آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دستورالعمل پيوست آن رعايت گرديده و موارد پس از بحث و تباد ل نظر حسب مورد به تصويب شوراي آموزشي مورخ ۹۹/۱/۱۶ شوراي تحصيلات تكميلي مورخ ۹۹/۱/۱۷  دانشگاه رسيد ه است.

هدف:  حفظ كيفيت آموزشي (تا حد قابل قبول) و حفظ نيمسال تحصيلي بصورت توام و كسب رضايت ‌ مندي حداكثري دانشجويان و اساتيد

مقررات عمومي

1 -با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۸  شوراي مشترك آموزشي و تحصيلات تكميلي در خصوص پوشش سه هفته ‌ اي كلاس ‌ هاي نظري به صورت مجازي قبل از ۹۹/۱/۳۰ و لحاظ 2 هفته آموزش حضوري ابتداي نيمسال ، روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۳۰ آغاز ششمين هفته نيمسال تحصيلي تلقي گرديده و تاكيد می‌ گردد همکاران محترم روند آموزش‌های مجازی را چنان برنامه‌ریزی نمایند که ميزان پوشش تدريس مجازي در هر هفته، از تاريخ فوق صرفا" مطابق پيشرفت نيمسال تحصيلي تا زمان امكان برگزاري كلاسهاي حضوري (انشالله) يا اتمام هفته شانزدهم (هر كدام كه زودتر اتفاق افتاد) تحت كنترل انجام شود.

2 - ارجح است اساتيد محترم جهت تدريس مجازي دروس در درجه اول از  امكانات مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه جهت كلاس ‌ هاي زنده يا برخط و در اولويت بعدي از تسهيلات فراهم شده توسط مركز فناوري اطلاعات دانشگاه يا همان سامانه مديريت يادگيري ( ال ام اس)  جهت برگزاري كلاس ‌ هاي برخط يا غيربرخط و در صورت نياز از آي يو تي باكس جهت آپلود فايلهاي محتوي‌هاي آموزشي حجيم استفاده نمايند . در موارد استثنایی ، استفاده اساتيد از روش ‌ هاي متنوع ديگر آموزش مجازي نظير بارگذاري محتو ي‌ هاي تهيه شده در صفحات خانگي بلامانع است .

3 - مالكيت مادي و معنوي كليه محتو ي‌ هاي آموزشي توليد شده متعلق به توليدكننده محتوي و دانشگاه صنعتي اصفهان مي ‌ باشد. دانشجويان ثبت نام شده د ر دروس صرفا" حق استفاده از محتوي‌هاي آموزشي را داشته و مجاز نيستند آنها را كپي برداري نمو ده و در اختيار ديگران قرار دهند.

4 - با توجه به وضعيت موجود ، امكان تكرار مطالب تدريس شده در كلاس ‌ هاي غير حضوري (در صورت ايجاد شرايط) وجود نخواهد داشت. لذا دانشجویان موظفند بر اساس روش مجازی ارائه درس توسط استاد مربوطه، دروس را بطور کامل دنبال نمایند.

5 - در خصوص نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم متناسب با شرايط ، در وقت مقتضي تصميم ‌ گيري و نتيجه اعلام خواهد شد. در صورت ع دم امكان برگزاري امتحانات ميان ترم به صورت حضوري ، اساتيد مي ‌ توانند در مورد استفاده از روش ‌ هاي ديگر ارزيابي تصميم‌گيري و اقدام نمايند .

6- در مورد چگونگي برگزاري و تكميل دروس صرفا" عملي (نظير تربيت بدني، كارگاه، آزمايشگاه ) يا بخش عملي دروس نظري-عملي در تمام مقاطع در زمان مناسب تصميم‌گيري مي‌شود.

7 -با توجه به شرايط ويژه نيمسال 98-2 مقررات خاص آموزشی ویژه این نیمسال به شرح زير براي دانشجويان لحاظ خواهد شد:

مقررات خاص دانشجويان محترم مقطع كارشناسي

ا لف) كليه دانشجويان كارشناسي مجازند نسبت به حذف يك تا چند درس (اعم از دروس نظري يا عملي يا نظر ي -عملي)  در ترم 98-2 در  زمان حذف اضطراری اقدام نمايند ، مشروط به اينكه جمع واحدهاي باقيمانده آنها در نهايت از ۱۲ واحد كمتر نشود . زمان حذف اضطراری در وقت مقتضي اعلام خواهد شد.

ب) تقاضاي حذف نيمسال تحصيلي كامل بدون احتساب در سنوات براي دانشجویان كارشناسي که با دلایل و مستندات کافی (مانند بیماری خود یا افراد خانواده ) ارائه شود ابتدا در دانشكده و سپس در كميسيون موارد خاص دانشگاه بررسي و تصميم گيري خواهد شد.

ج) مهلت تكميل گزارش پروژه هاي كارشناسي ترم 98-1 و ارسال نمرات آنها تا آخر تيرماه سال جاري تمديد گرديد.

 

مقررات خاص دانشجويان محترم مقطع تحصيلات تكميلي

الف) دانشجويان كارشناسي ارشد ميت وانند در نيم‌سال 98-2  نسبت به حذف يك يا دو درس خود (بجز درس سمينار) در زمان حذف اضطراري اقدام نمايند مش روط به اينكه تعداد واحدهاي باقي مانده آنها كمتر از 4 واحد (در شرايط حذف يك درس 4 واحدي ) يا كمتر از 6 واحد (در شرايط حذف دو درس) ن شود. زمان حذف اضطراري متعاقبا"  تعيين و اطلاع رساني خواهد شد.

همچنين دانشجويان دكترا مي توانند در نيم‌سال جاري  حداكثر يك درس خود    را در زمان حذف اضطراري حذف نمايند مشروط به اينكه تعداد واحدهاي باقيمانده آنها از 6 كمتر نشود.

ب) مهلت دفاع از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد    دانشجويان ورودي ترم 96-1 جهت دانش‌آموختگي در نيم‌سال 98-2 تا روز 31 شهريورماه 1399 تمديد گرديد.

ج ) در شرايط خاص، تقاضاي حذف كامل نيم‌سال تحصيلي جاري بدون احتساب در سنوات براي دانشجويان تحصيلات تكميلي (به جز دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ترم 96-1 موضوع بند ب) كه با دلايل و مستندات كافي تقاضاي خود را ارائه نمايند ابتدا در دانشكده و سپس در كميته منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه بررسي و تصميم گيري خواهد ش د.

د) آزمون جامع آموزشي دوره دكتري مستلزم برگزاري آزمون كتبي در نيم‌سال جاري تا فراهم شدن شرايط حضور بدون دغدغه دانشجويان در دانشگاه به تعويق ميافتد. بعلاوه، آزمون شفاهي جامع آموزشي دكتري (براي دانشجوياني كه بر اساس مقررات نيازي به آزمون كتبي ن دارند) بصورت الكترونيكي انجام خواه د شد .

ه) با توجه به عدم برگزاري آزمون‌هاي زبان مورد تاييد دانشگاه بخاطر شرايط بوجود آمده، دانشجويان   دكتر ي كه قبلا توانسته اند حداقل 80% نمره قبولي زبان را كسب كنند ، در صورت دارا بودن ساير شرايط، مي‌توانند بطور مشروط در آزمون جامع آموزشي شركت كنند. در اين صورت شركت در آزمون جامع پژوهشي1 منوط به كسب نمره كامل زبان خواهد بود .

و) جهت مساعدت با دانشجويان دكتراي ورودي 96 كه به علت شرايط بوجود آمده نتوانسته‌اند از پروپوزال خود دفاع كنند، شروع فرايند اداري فرصت مطالعاتي در سال 1399 تا زمان مقتضي به تعويق مي ‌افتد.

ز) تا زماني كه امكان انجام فعاليتهاي آموزشي دانشگاه بصورت حضوري فراهم مي‌شود، برگزاري دفاعيه پارساها و آزمون‌هاي جامع پژوهشي بصورت ك املا الكترونيكي انجام خواهد شد.

ح) در جهت حفظ سلامت دانشجويان گرامي ، تا اطلاع ثانوي امكان حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و كارگاهها جهت انجام امور آزمايشگ اهي مرتبط با پارساها وجود ندارد.

نكته مهم: با توجه به مشكلات ناشي از حذف دروس و حذف نيمسال، استدعا دارد دانشجويان محترم (اعم از كارشناسي يا تحصيلات تكميلي) با دقت بررسي هاي لازم را انجام داده و با اساتيد محترم راهنما مشورت نمايند. كليه عواقب ناشي از حذف دروس يا نيمسال، از جمله ايجاد اشكال در فارغ‌التحصيلي يا مشكل برنامه‌ريزي ترمهاي بعدي و امثالهم به عهده دانشجوي متقاضي خواهد بود.

تحت نظارت وف ایرانی