رفتن به محتوای اصلی
x

اولين کارگاه سازگاری الکترومغناطيسی EMC با موضوع مفاهيم، چالشها و کاربردها

اولين کارگاه سازگاری الکترومغناطيسی EMC با موضوع مفاهيم، چالشها و کاربردها رشد سريع فناوری و گسترش روزافزون تجهيزات الکتريکی، الکترونيکی و مخابراتی در زندگی بشر و با کوچکترو پيچيده تر شدن مدارات، موجب افزايش احتمالی تداخلات و کاهش عملکرد دستگاهها در محيط الکترومغناطيسی شده است. لذا ضرورت توجه به مساله سازگاری الکترومغناطيسی EMC در سيستمها بيش از گذشته شده است. به عبارت ديگر، امروزه دستگاههای طراحی شده در دنيای واقعی و در کنار ديگر وسايل بايد به درستی کار کنند. بنابراين مساله EMC بايد يکی از اهداف مهم طراحی باشد. از اين رو هسته پژوهشی سازگاری الکترومغناطيسی با همکاری صنايع الکترواپتيک صا ايران، اولين کارگاه سازگاری الکترومغناطيسی EMC با موضوع مفاهيم، چالشها و کاربردها را در تاريخ 28 آذرماه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می نمايد. الف- برنامه کارگاه به صورت زير می باشد: مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطيسی ارائه کننده: مهندس مجتبی بصراوی، دانشجو دکتری مخابرات ميدان دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر تکنيکهای حل مساله و طراحی آزمايشگاه پيش تطابقی ارائه کننده: مهندس مجتبی بصراوی پژوهشهای حوزه EMC؛ حال و آينده ارائه کنندگان: دکتر ذاکرحسين فيروزه، هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر حميدرضا مراتب، هيات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه UPC بارسلونا ملاحظات EMC در صنعت؛ چالشها و فرصتها ارائه کنندگان: مهندس امين شفيعی زاده، معاونت توسعه کيفيت و استانداردسازی صنايع الکترواپتيک صا ايران مهندس عباس نعمتی، مهندس اسبق شرکت رستافن و مشاور صنايع در حوزه EMC در پايان، به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد. جهت ثبت نام به وب سايت پژوهشکده اويونيک avionics.iut.ac.ir مراجعه نماييد.

تحت نظارت وف ایرانی