رفتن به محتوای اصلی
x

تعهد نامه پژوهشگران

در راستاي اجراي قوانين و خط‌‌مشئ مالكيت فكري دانشگاه و به منظور شفاف‌سازي و حفاظت از حقوق مالكيت فكري پديدآورندگان و دانشگاه، تهعدنامه پژوهشگران توسط مديريت نوآوري و تجاري‌سازي فناوري تهيه شده و به تصويب كميته مالكيت فكري دانشگاه رسيده است. خواهشمند است دستور فرماييد از اين پس پژوهشگران مشغول به فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري در آن مجموعه  تعهدنامه پيوست را تكميل و امضا نموده و يك نسخه از تهعدنامه امضا شده براي دفتر اين مديريت (داخلي 9014) ارسال شود

تحت نظارت وف ایرانی