رفتن به محتوای اصلی
x

تغییر ساعت امتحان میانترم اصول سیستم های مخابراتی

زمان امتحان میانترم اصول سیستم های مخابراتی (هر دو گروه)  روز پنجشنبه مورخ 96/2/7 از ساعت 8:30 به  15:30 تغییر یافت.

تحت نظارت وف ایرانی