رفتن به محتوای اصلی
x

شرایط تحویل پایان نامه، دفاع و فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94

 

شرایط تحویل پایان نامه، دفاع و فارغ التحصیلی

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 دانشکده برق و کامپیوتر

آخرین مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع در نیمسال چهارم روز چهارشنبه 8/6/96 است.

تحویل پایان نامه و فرم اعلام آمادگی دفاع

برگزاری جلسه دفاع

کسر نمره

فارغ التحصیلی در نیمسال

پرداخت شهریه ترم 6

از 27/3/96تا 8/6/96

تا 30/6/96

ندارد

2-95

ندارد

 

 

آخرین مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع در نیمسال پنجم روز ]چهارشنبه 96/10/29   است.

تحویل پایان نامه و فرم اعلام آمادگی دفاع

برگزاری جلسه دفاع

کسر نمره

فارغ التحصیلی در نیمسال

پرداخت شهریه ترم 6

از 96/6/11 تا 96/9/29

تا 24/10/96

ندارد

1-96

ندارد

 

 

آخرین مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع در نیمسال ششم روز شنبه  12/3/97      است.

تحویل پایان نامه و فرم اعلام آمادگی دفاع

برگزاری جلسه دفاع

کسر نمره

فارغ التحصیلی در نیمسال

پرداخت شهریه ترم 6

از 2/10/96 تا 15/2/97

14/11/96 تا 1/3/97

ندارد

2-96

دارد

از 15/2/97 تا 12/3/97

تا 31/3/97

از 15/2/97 تا روز تحویل پایان نامه روزانه 07/0 کسر نمره

2-96

دارد

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی