رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه سیستم هاي كنترل خطي

Level begin

به طور کلی، مراحل بررسی سیستم های کنترل شامل مدلسازی، تحلیل سیستم در حوزهِ زمان و فرکانس و طراحی کنترل کننده می باشد. در این آزمایشگاه با توجه به مراحل فوق آزمایش هایی صورت می گیرد. در طی آزمایش های اول تا چهارم، سیستم سرو موتور Dc مجزا معرفی می گردد، سیستم در حوزه ی زمان و فرکانس شناسایی شده و پاسخ زمانی سیستم تحلیل می گردد. همچنین یک سیستم کنترل وضعیت و یک سیستم کنترل سرعت مورد بررسی قرار می گیرد. در آرمایش های پنجم و ششم، سیستم کنترل PID مورد بررسی قرار گرفته و اثر پارامترهای آن بر روی یک سیستم سروموتور DC متصل تحلیل می گردد. در آزمایش هفتم، کنترل کننده های P، PI، PD و PID معرفی شده و نقش آن ها در عملکرد یک سیستم درجه سوم شبیه سازی شده بررسی می شود. یک سیستم حرارتی دارای تآ خیر زمانی در آزمایش هشتم معرفی می شود و با استفاده از روش پاسخ پله و پاسخ فرکانسی پارامترهای تابع انتفال سیستم بدست می آید.

تجهیزات:

  1. سیستم سروموتور DC مجزا
  2. سیستم سروموتور DC متصل
  3. پروسس حرارتی
  4. سیستم شبیه ساز کنترلی

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی ، کد پستی 83111-84156

تلفن: 33912450-31-98+      فکس: 33912451-31-98+     

تحت نظارت وف ایرانی