رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي

Level begin

آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي

ایمان ایزدی
گروه کنترل, مسئول معاونت پژوهشی, دانشیار
هیات علمی
98-31-33919047
شماره اتاق : 421

تحت نظارت وف ایرانی