رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی نظریه بازیها و طراحی مکانیزم

Level begin

زمینه‌های کاری: امنیت شبکه، بیولوژی محاسباتی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و شبکه هوشمند برق

این آزمایشگاه تحقیقاتی تحت هدایت دکتر محمدحسین منشئی در سال 1390 پایه ریزی شده است. گروه تحقیقاتی ما پروژه های گوناگونی را در رنج وسیعی از موضوعات شامل امنیت شبکه، بیولوژی محاسباتی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و شبکه هوشمند برق به انجام می رساند. تمرکز ما بطور خاص بر روی مدلهای مبتنی بر نظریه بازیها برای مطالعه و حل چالش های مطرح در حوزه های اشاره شده می باشد.

صفحه وب آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی نظریه بازیها و طراحی مکانیزم

تحت نظارت وف ایرانی