رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای تعیین دقیق موقعیت

Level begin

زمینه‌‌های کاری: سیستمهای تعیین دقیق موقعیت، عملگر پیزوالکتریک، هیسترزیس

ایمان ایزدی
گروه کنترل, مسئول معاونت پژوهشی, دانشیار
هیات علمی
98-31-33919047
شماره اتاق : 421

تحت نظارت وف ایرانی