رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پایگاه داده ها

Level begin

پایگاه داده Databases

پایگاه داده ها (دادگان یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می شود. پایگاه های داده ها معمولا در قالبی که برای دستگاه ها و رایانه ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره می شوند. البته چنین شیوه ذخیره سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه های دیگری مانند ذخیره سازی ساده در پرونده ها نیز استفاده می گردد. آنچه ذخیره سازی داده ها در پایگاه های داده ها را موثر می سازد وجود یک ساختار مفهومی برای ذخیره سازی و روابط بین داده ها است. در آزمایشگاه پایگاه داده، دانشجویان مهارت های کار عملی با دیتابیس را کسب کرده و توانایی رویارویی با مشکلات جدید و حل آنها را کسب خواهند کرد. کسب توانایی حل چالش ها در مسایل مرتبط با دیتابیس از مهمترین اهداف آموزشی این آزمایشگاه می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی